Sviatosti

Život kresťana je požehnaný sviatosťami, ktoré založil Ježiš Kristus. Sviatosti sa dotýkajú všetkých dôležitých momentov nášho života. Predpokladajú a posilňujú našu vieru, sú znakmi milostí, posväcujú celý náš život. Sviatosti znamenajú Boží záujem o mňa.

Sviatosti prijímame v spoločenstve Cirkvi, konkrétne v našej pezinskej farnosti, ktorá je súčasťou bratislavskej arcidiecézy.

Príprava k sviatostiam a ich realizácia sa má uskutočniť vo vlastnej farnosti veriaceho, teda v tej farnosti, v ktorej skutočne býva. V opačnom prípade je potrebný súhlas vlastného farára.